پروژه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

پروژه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

پروژه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO)  بر صنعت بيمة كشور

فرمت فابل : word

تتعداد صفحه : 182

سازمان تجارت جهاني نهادي بين المللي است كه با قواعد تجاري بين المللي سروكار دارد. هدف اين سازمان عبارتست از تسهيل تجارت بين كشورها از طريق ايجاد شرايط منصفانه و عادلانه براي رقابت. در راستاي اين هدف، سازمان تجارت جهاني كشورها را به مذاكره براي كاهش تعرفه ها و رفع ساير موانع تجارت ترغيب كرده و از آنها مي‌خواهد قواعد مشتركي را در مورد تجارت كالاها و خدمات اجرا  كنند كه در ادامه در صفحات بعدي به طور كامل شرح داده است.

ضميمه هاي GATS حاوي قواعد خاصي است كه بر نقش خدمات مالي در ثبات اقتصادي كشورها صحه مي‌گذارد. موارديكه از حوزه موافقتنامه مستثني شده اند، عبارتند از اقدامات بانك مركزي و مقامات پولي،تأمين اجتماعي و تضمينهاي دولتي براي منابع مالي بخش عمومي‌و هم چنين اقداماتي كه در حوزه مالكيتي دولت مي‌باشد، مانند سياستهاي ارزي و فعاليت نهاد هاي عمومي‌كه از منابع مالي دولت استفاده مي‌كنند. هم چنين اين ضميمه به كشورهاي عضو اجازه مي‌دهد كه اقدامات احتياطي براي حمايت از استفاده كنندگان خدمات مالي، از جمله بيمه‌گذاران توسط دولتها، همچنان انجام گيرد، اما نبايد اين اقدامات به گونه اي باشد كه وسيله اي براي سرباز زدن از تعهدات اعضاء گردد.

مباحث :

- بررسي اثرات عضويت ايران در WTO بر روي صادرات فرش ، حسن ابراهيمي يزدي، دانشگاه شهيد بهشتي.

- ارزيابي اثرات عضويت ايران در WTO با تأكيد بر كالاهاي كشاورزي، منيژه محبي، دانشگاه علامة طباطبايي.

- ارزيابي امكان استفاده از توانمنديهاي صنعت بيمه ايران براي حمايت از بنگاههاي توليدي پس از ورود به WTO ، منيرالسادات ميراحسني، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات.

 GATT     (General  agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade  and services)      GATS

موافقتنامه عمومي‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO   سازمان تجارت جهاني

موافقتنامه عمومي‌تعرفه و تجارت ( گات)  GATT  

   اصول اساسي گات   

اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله الوداد (MFN) [1]

Most-Fovoured Nation

و بررسی تحقیق موضوعاتی دیگر در این ضمینه

دسته:

پروژه بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور