نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

نحوه تشکیل  تنش  پسماند کششی  در جوش

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 34

 تنش  پسماند  تنشی  است که بر اثر  انجام عملیات  خاصی در جسم با قی می مانند  و در حالی که  جسم  تحت  هیچ بار گذاری  خارجی  نیست  نیز وجود  دارد . طبیعت  تنش  پسماند به گونه ای است  که  در مقابل  هر تنش  کششی  تنش فشاری  نیز باید  وجود  داشته با ئشد ،به  گونه ای  که  جسم  در حالت  تعادل با قی  بماند  که به این حالت ، حالت  خود تعادلی  می  گویند .

 علت اینکه شناسایی چنین  تنشهایی  برای مامهم است این است که وقتی جسم  تحت  تنش خارجی قرارمی گیرد .این تنش خارجی به تنش پسماند موجودافزوده  می شود  . پس  اگردر منطقه ای  تنش پسماند کششی  داشته  با شیم و بارگذاری ما نیزتنش  کششی  باشد سطح تنش درآن منطقه بالاتر از آنچه که تنها با لحاظ  تنش  کششی  خارجی بد ست می آید خواهدبود .لذا در صورتی که  تنش  کششی پسماند  داخلی  را در نظر نگیریم و قطعه  را تنها بر اساس  تنش  اعمالی  خارجی  طراحی  می کنیم  ممکن است  دراثرتنشهای پسماندخارجی  تنش در قطعه  از حد تسلیم  آن بالاتر رفته وباعث  شکست  آن گردد.یکی ازفرایندهایی که باعث  ایجاد تنش  پسماند در سازه ها  می گردد جوی  است  .که به علت  گرم و سرد شدن های متوالی  جوش و مناطق نزیدک  جوش  و عدم  امکان  جابه جایی در بعضی  جهات ، تنشهای  پسماند  داخلی  در جوش و مناطق  مجاور آن   بوجود  می اید .

مباحث : 

 

 

تجزیه و تحلیل  تجربی تنش های  پسماند درلوله های  جوش  داده شده

تنشهای پسماند پس ازجوشکاری حلقوی

کیفیت  جوش  از نقطه  نظر حرارتی

ضریب انتقال حرارت

عدد TSN برای اتصالات جوشکاری

کیفیت جوش در برابر اثر نیروهای برشی و خمشی

پیش بینی پیچیدگی و محاسبه آن

 

 


دسته:

نحوه تشکیل تنش پسماند کششی در جوش

خرید آنلاین